Kalendarz polowań

Ważny od dnia 01.05.2004

ZWIERZYNA GRUBA
łoś Alces alces
byki, klempy i łoszaki objęte całoroczną ochroną
jeleń szlachetny Cervus elaphus
byki 21.VIII do końca II
łanie 01.X – 15.I
cielęta 01.X do końca II
jeleń sika Cervus nippon
byki, łanie, cielęta 1.X – 15.I
daniel Dama dama
byki 01.X – 31.I
łanie, cielęta 01.X – 15.I
sarna Capreolus capreolus
kozły 11.V – 30.IX
kozy, koźlęta 01.X – 15.I
dzik Sus scrofa

odyńce, wycinki, przelatki, warchlaki

(dziki od dnia urodzenia do 31 marca następnego roku kalendarzowego)

przez cały rok
lochy 15.VIII – 15.I
na terenie województwa podlaskiego w okresie 1.I.2015 – 31.XII.2016 – przez cały rok
na terenie pozostałych województw w okresie 1.I.2015 – 31.XII.2016 – 1.I – 15.II i 15.V – 31.XII
 muflon  Ovis ammon
tryki 01.X do końca II
owce, jagnięta 01.X – 15.I
ZWIERZYNA DROBNA
borsuk Meles meles
01.IX – 30.XI
a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew – przez cały rok
 tchórz  Mustela putorius
 01.IX – 31.III
 a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew – przez cały rok
 kuny leśne  Martes martes
01.IX – 31.III
a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew – przez cały rok
kuny domowe Martes foina
01.IX – 31.III
 a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew – przez cały rok
lis Vulpes vulpes
01.VI – 31.III
a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub na których w ostatnich dwóch latach kalendarzowych prowadzono wsiedlenia zajęcy, bażantów lub kuropatwy – przez cały rok
jenot Nyctereutes procyonides
przez cały rok
norka amerykańska Mustela vison
przez cały rok
szop pracz Procyon lotor
przez cały rok
piżmak Ondatra zibethicus
11.VIII – 15.IV
zając szarak Lepus europaeus
1.XI – 31.XII
dziki królik Oryctolagus cuniculus
1.XI – 31.XII
PTACTWO
bażant Phasianus colchicus
koguty 1.X do końca II
kury wyłącznie na terenach ośrodków hodowli zwierzyny, gdzie prowadzi się wolierową hodowlę bażanta – 1.X – 31.I
 kuropatwa  Perdix perdix
 11.IX – 21.X
gołąb grzywacz  Columba palumbus
 1.IX – 21.XII
słonka Scolopax rusticola
1.IX – 21.XII
jarząbek Tetrastes bonasia
1.IX – 30.XI
kaczki
 krzyżówka  Anas platyrhynchos
15.VIII – 21.XII
cyraneczka Anas crecca
15.VIII – 21.XII
głowienka Aythya ferina
15.VIII – 21.XII
czernica Aythya fuligula
 15.VIII – 21.XII

gęsi

gęgawa Anser anser
1.IX – 21.XII
a na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego – do 15.I
zbożowa Anser fabalis
1.IX – 21.XII
a na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego – do 31.I
białoczelna Anser albifrons
1.IX – 21.XII

chruściele

łyska Fulica atra
15.VIII – 21.XII
  • Jeżeli początek okresu polowań przypada bezpośrednio po dniu lub dniach wolnych od pracy, okres ten rozpoczyna się pierwszego dnia wolnego od pracy.
  • Jeżeli koniec okresu polowań przypada na dzień poprzedzający dzień wolny od pracy, okres ten upływa z ostatnim dniem wolnym od pracy.
  • Przy ustalaniu okresu polowań, o którym mowa powyżej, przyjmuje się, że dzień wolny od pracy to niedziele i święta określone w odrębnych przepisach o dniach wolnych od pracy oraz soboty.

Masz problem z wyborem terminu?


Nasi pracownicy z przyjemnością odpowiedzą na wszystkie pytania lub wątpliwości. Nie zwlekaj.

Skontaktuj się z nami!